ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.shoetekfiyat.com  internet sitesinin faaliyetlerini EminSinan Mah. Emin Sinan Hamamı Sok. No:24 Beyazıt/Fatih/İstanbul mukim SHOETEKAYAKKABI ve MAĞAZACILIK SAN. VE LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “SHOE TEK” olarak daanılacaktır).

b) www.shoetekfiyat.com  internet sitesine üye olan internetkullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu SHOE TEK’ in sahipolduğu internet sitesi www.shoetekfiyat.com ‘dan üyeninfaydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.shoetekfiyat.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel vediğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SHOE TEK' in bubilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen vederhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye,SHOE TEK tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya dakuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisineaittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkilimerciler tarafından SHOE TEK' ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia vetaleplere karşı, SHOE TEK' in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan hertürlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.shoetekfiyat.com  internet sitesini kullanırken yasalmevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul vetaahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamenve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.shoetekfiyat.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamudüzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edicişekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarınatecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetlerikullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.)ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.shoetekfiyat.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyanedilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişiselgörüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SHOE TEK ilehiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SHOE TEK' in üyenin beyan edeceği fikir vegörüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncükişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceğizararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. SHOETEK, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım veverilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.shoetekfiyat.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayıuğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SHOE TEK' den tazminat talepetmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye,diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarakulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundandoğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbuüyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal edenüye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SHOE TEK’ibu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlalnedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SHOE TEK'in üyeyekarşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunmahakkı saklıdır.

3.9. SHOETEK'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme,müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufuönceden kabul eder. Bu durumda, SHOE TEK'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.shoetekfiyat.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı SHOETEK mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyethakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  üye tarafındanizinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adıgeçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıcafikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. SHOE TEK tarafından www.shoetekfiyat.com  internet sitesinin iyileştirilmesi,geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteyeerişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol(IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilensayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internetadresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. SHOETEK kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetleriniiyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımınıkullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalardaüyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SHOE TEK, üyenin www.shoetekfiyat.com  internet sitesi üzerinde yaptığıhareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. SHOETEK, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya(a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SHOE TEK’ e tebliğ edilen yasalişlemlere uymak; (b) SHOE TEK ve SHOE TEK web sitesi ailesinin haklarını vemülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaatgetirdiği hallerde açıklayabilir.

3.14. SHOETEK web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olmasıiçin mevcut imkanlar dahilin de tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihaigüvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedariketmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye SHOE TEKweb sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecektüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumluolduğunu kabul etmiş sayılır.

3.15. SHOETEK, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlananherhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya SHOE TEK web sitesindekayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.16. SHOETEK, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veyaihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptaledebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm,yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.17. Taraflar,SHOE TEK' e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delilolarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtlarınbir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18. SHOETEK, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronikposta adreslerine bilgilendirme mailleri e- postalarına gönderme yetkisinesahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraberbilgilendirme maillerinin e- postalarına gönderilmesini kabul etmişsayılacaktır. Üye mail ve/veya e- posta almaktan vazgeçmek istemesi durumunda“Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya e- postagönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptaletmesi veya SHOE TEK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlüktekalacaktır. SHOE TEK üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlaletmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarakfeshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerdeİstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyeliksözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alanmaddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anındaakdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.